Loading...
Algemene Voorwaarden 2018-02-12T14:07:39+00:00
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.
Offerte
Joostfilms stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. Joostfilms bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Bij elke offerte is één correctieronde in de montage inbegrepen. Extra correcties zullen gefactureerd worden.
Cliënten
De cliënten zijn de bedrijven/particulieren, onafhankelijk van de persoon die voor de diensten betaalt.
Reis en verblijf
Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Joostfilms hanteert een vergoeding van € 0,19 per gereden km. De eerste 15 km worden niet in rekening gebracht.
Auteursrecht
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Joostfilms. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Joostfilms de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Joostfilms. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Joostfilms. Joostfilms is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma / Stemra.
Ontvangst eindproduct
De eerste versie van het eindproduct zal normaal gesproken binnen drie  tot 5  weken naar de client verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Een correctieronde voor zowel de clip als de documentaire-montage is inbegrepen. Eventuele correcties moeten binnen zes (6) weken na de (digitale) ontvangst van de video binnen zijn. Daarna zal de film als definitief worden beschouwd.
Betalingscondities
Een project kan worden toegezegd middels een schriftelijk akkoord via brief, email of fax.  Joostfilms vraagt voor aanvang van een project altijd en zonder uitzondering een aanbetaling van 50%. Deze aanbetaling dient voorafgaand aan de eerste werkzaamheden betaald te zijn. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Joostfilms echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot besluit af te zien van de opdracht (herroeping), behoudt Joostfilms het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling. 
Aansprakelijkheid
Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
Verhindering
In sommige gevallen, en zonder voorafgaande kennisgeving, kan het noodzakelijk zijn om de videograaf / videografen te vervangen door een andere videograaf (bijvoorbeeld door ziekte of soortgelijke gevallen). Wanneer de videograaf niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de videograaf om, tijden het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.
Overwerk
Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een uurtarief van € 125. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelijke) toestemming van de cliënten.
Nederlands recht
Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen.